Jenis dan Macam Bentuk Karangan

Pengertian Wacana / Karangan

Wacana (karangan) adalah bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh, seperti novel, buku, artikel, pidato atau kotbah.

Wacana (karangan) adalah bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh, seperti novel, buku, artikel, pidato atau kotbah.

 

Jenis-jenis wacana (karangan)

Narasi         

Bentuk karangan yang menceritakan kejadian berdasarkan urutan waktu (kronologis). Karangan narasi biasanya disertai oleh kisah, kehadiran tokoh, dan terdapat deskripsi, baik latar, tokoh, maupun alur.

Contoh : novel, cerpen, kisah perjalanan, dsb.

 

Argumentasi

Bentuk karangan yang mengemukakan ide atau gagasan dengan bukti, sumber, atau fakta.

 

Eksposisi     

Bentuk karangan yang memaparkan ide atau gagasan dengan penjelasan detail, entah itu keadaan, proses, atau masalah sejelas- jelasnya.

 

Deskripsi  

Bentuk karangan yang menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan, suasana, peristiwa, perilaku seseorang, tempat, atau benda.

 

Persuasi 

Bentuk karangan yang bersifat mempengaruhi pembaca dengan ajakan atau bujukan. Biasanya, karangan ini disajikan secara menarik dan ringkas.

Semoga pembaca setia peribahasaindonesia.com mengerti :)