Pengertian Idiom

Idiom             Biasanya, idiom digolongkan dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia. Padahal, pengertian idiom jauh lebih luas daripada peribahasa. Untuk mengetahui makna sebuah idiom, setiap orang harus mempelajarinya sebagai seorang...